Bemutatkozás

Intézményünk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációja (SSND). 

A Boldogasszony Iskolanővérek pedagógiai hitvallása:

„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.”

Gimnáziumunkban arra keressük a választ, hogy miként lehet ma fenntartani egy modern, a mai kor problémáira válaszoló, érett nőt nevelő gimnáziumot. Célunk, hogy a Patronából 18 évesen kilépő lányok személyre szabott tehetséggondozással, magyar, katolikus és értelmiségi identitásukban megerősödve menjenek tovább a számukra legmegfelelőbb egyetemekre, főiskolákra.
Pedagógiánk alapja, hogy nem kizárólag konzervválaszokat adunk, hanem megtanítjuk őket kérdezni és megtalálni az azokra adható helyes választ. Ez lenne az a tudás, amellyel reményeink szerint ez az iskola az elkövetkező évtizedekben olyan keresztény női értelmiséget ad a társadalomnak, amelyre nagy szükség van.

Iskolánkban a hitoktatás és a vallásgyakorlat alapvetően a római katolikus tanításra és hagyományra épül, de szívesen fogadjuk más keresztény felekezetű, vallásos lányok jelentkezését is. Számukra lehetőséget tudunk biztosítani a saját vallásuknak megfelelő hitbeli ismeretek elsajátítására.

Céljaink

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Magyarországon Boldog Gerhardinger Terézia örökségét továbbvivő, egyedülállóan nőneveléssel foglalkozó missziós, az oktatásügy teljes palettáját átfogó, tehetségfejlesztő iskola.

Célunk, hogy

 • leányaink hitükben erős, érett katolikus nőkké váljanak, akik felelősséget tudnak vállalni saját és leendő családjuk életéért;
 • széles körű, az átlagosnál magasabb szintű általános műveltség biztosítása;
 • a felsőfokú tanulmányokra való magas szintű felkészítés a humán és reál tárgyakból is, az egyéni érdeklődés és tehetség szerint;
 • az élő idegen nyelvek elsajátíttatása legalább középfokú nyelvvizsga szintjén, valamint a latin nyelv és a klasszikus műveltség megismertetése;
 • olyan felelős fiatalok nevelése, akik keresztény katolikus értékrend mentén, komplex módon ismerik meg a világot és benne a saját helyüket;
 • közösségi iskola működtetése, hagyományok teremtése, megőrzése.

szünetben

 

Hitélet - Titkunk a világnézetünk

 • Hisszük, hogy küldetésünket Istentől kapjuk, s a Szentlélek segít minket abban, hogy felismerjük azt.
 • Hisszük, hogy egyedül a küldetéses ember képes saját és a rábízottak életét biztonsággal, ugyanazon értékek mellett szervezni, és döntéseit meghozni.
 • Rendalapítónk, Boldog Gerhardinger Mária Terézia igen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a kiművelt, szilárd keresztény erkölcsi alapokon álló nők legyenek a társadalom mozgatórugói.
 • Heti két hittanórát tartunk az órarendbe építve (igény szerint felekezeti bontásban).
 • Hétfőnként 8.00 órától közös imával kezdjük a hetet iskolánk nagy Dísztermében.
 • Lelkigyakorlatok, lelki napok, közös egyházi ünnepek
 • Iskolalelkészünk is segíti mindennapjaink ünnepeink, liturgiánk lelki tartalommal való gazdagítását. Küldetése, hogy az így rábízottak minél közelebb kerüljenek az Istenhez, az Egyházhoz, a boldogsághoz, az üdvösséghez.

 

Tanítványképünk

 • Szeretnénk, ha diákjaink olyan felnőtté válnának, aki nem sodródik gondolkodás nélkül arra, amerre épp a körülötte lévő világ vinné, hanem, aki tudatos.
 • Akit nem a félelem vezet, hanem aki igazat mond.
 • Aki nem fogyasztója annak a világnak, amiben él, hanem, aki felelős.
 • Aki nem magányosan keresi a saját boldogságát, hanem aki együttműködő.
 • Akinek nem elég a megszokás kényelme, hanem aki alkotó.

Mi ebben támogatjuk, erre bátorítjuk tanítványainkat.

 

Értékeink és adottságaink

 • Aktív iskolanővéri jelenlét az oktatásban és a kollégiumi nevelésben
 • Modern környezetben családias légkör, otthonosság, minőség
 • Budapest környéki és vidéki tanulóink számára kényelmes elhelyezést, ellátást, színvonalas programokat biztosítunk kollégiumunkban, amely gazdagítja az iskola életét is. Szoros kapcsolatra törekszünk a családokkal, személyre szabottabb a nevelés és eleven a kapcsolat a különböző korosztályok között.
 • Saját zeneiskolánkban magas színvonalú képzés, aktív zenei élet: énekkar külön „kicsiknek” és „nagyoknak”, zenekarok, állandó koncertlehetőség iskolán belül.
 • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem partneriskolája vagyunk.
 • Számos fővárosi kulturális intézmény partneriskolája vagyunk – Operaház – MÜPA – Ludwig Múzeum
 • Sávos képzés: lehetőséget biztosítunk diákjainknak, hogy biológia, matematika és történelem tantárgyból az alapórák idejében a tananyagot emelt szintű képzés keretében sajátítsák el matematika, történelem és biológia tantárgyakból, valamint tudás-szintenkén csoportokban az idegen nyelvekből.
 • Délutáni szakkörök (sokféle sportkör, rajz szakkörök, színjátszókör, fizika szakkör, biológia szakkör, kémia szakkör, latin szakkör)
 • Változatos iskolai és osztályprogramok (színház- és mozilátogatás, tánctanfolyam, túrák, városlátogatások, közös lelki programok)
 • Színvonalas természettudományos oktatás, magas szintű érettségi felkészítés biológia, kémia, fizika, földrajz fakultációk, természettudományos projektnap
 • Emelt szintű érettségi felkészítés nyelvekből és a humán tárgyakból is – társadalomtudományi projektnap
 • Több évfolyamon emelt szintű (heti 5 óra) nyelvoktatás, angol, német francia, olasz, spanyol, latin nyelvi felkészítés a közép- és emelt szintű érettségire, minimum egy közép - vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése érettségiig
 • 20 éve tartó cserekapcsolatok belga, olasz, spanyol, portugál, német iskolákkal
 • 10 éve veszünk részt Comenius/ERASMUS+ programokon, főként koordinátor intézményként és partnerként (8 db 2/3 éves projekt)
 • Osztozó – önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikációs foglalkozás órarendbe építve 6 éven át, amely az iskola saját innovációja, amely már országosan elfogadott és Jelenismeret néven a választható kerettantervek közé is bekerült.
 • Digitális kompetencia-fejlesztések, módszerek, virtuális oktatás, MaxWhere, együttműködés a győri Széchenyi István Egyetemmel.
 • Részvétel a Microsoft Innovatív Iskola – programjában.
 • Aktív Diákönkormányzat – diákparlament, gólyatábor, sportmaraton

 

Amit kínálunk

Emelt szintű nyelvoktatás: 7-8. évfolyamon angol vagy német, 
9. évfolyamon az addig tanult mellett latin, olasz, spanyol, francia, angol, német választható második nyelvnek.

Célunk, hogy a 10. év végére diákjaink az első tanult nyelvükből szerezzenek B/2 szintű nyelvvizsgát, a 12. év végére pedig a második nyelvből.

német órán

 

Magas színvonalú szaktárgyi oktatás: 

- 7. évfolyamtól a matematikát és a nyelveket csoportbontásban tanítjuk

- 10. évfolyamtól a történelem, 11. évfolyamtól a biológia tantárgyakat évfolyam szinten sávokban, a közép- és emelt szintű érettségihez szükséges tananyaggal és mélységben tanítjuk

- tehetséggondozás személyre szabottan

- Osztozó óráinkon önismeretet és konfliktuskezelést tanítunk

- délutáni sportköri edzések (kosárlabda, röplabda, úszás, szertorna, gyógytestnevelés)

- kollégiumunk az iskola épületével egybekötötten színvonalas szakmai, közösségi, spirituális programokat kínál.

- zeneiskolai oktatás helyben – 13 féle hangszer

Közösségi és lelki programok

 

Eredményeink

 • Továbbtanulási eredmények: átlagosan 90 %-os továbbtanulási arány
 • 2017-es Kompetencia-mérés kiemelkedő 10. évfolyamos eredményei
 • Az ország 100 legjobb iskolája közé került intézményünket.
 • Bár nem vagyunk „versenyistálló”, számos versenyre készítjük fel tanítványainkat. Eredményeink honlapunkon folyamatosan olvashatók.
 • OKTV első 10 között van tanítványunk, évről évre sikeresen részt veszünk az országos Fizikatúrán, Bolyai-versenyen, kórustalálkozókon, hangszeres zenei versenyeken,  Pázmány Bölcs-Ész versenyén, Horváth Mihály – versenyen.

szünetben 2