Felvételi

Tájékoztató az 2024-2025-ös tanévre történő jelentkezéshez

Kedves Szülők!

Szeretettel ajánljuk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskoláját azoknak a családoknak, akik fontosnak tartják az együttműködést gyermekük iskolájával, elfogadják intézményünk és a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek rendje által közvetített értékeket. Döntésüket megkönnyítendő, összeállítottunk egy tájékoztatót az ügyintézés gördülékeny lebonyolítása érdekében.

Mindenek előtt azt javasoljuk, hogy regisztrálják magukat az érdeklődő családok közé, hogy tájékoztatni tudjuk Önöket a 2024-2025-ös tanév felvételi eljárásának mérföldköveiről. A regisztrációhoz kattintsanak ide.

Mi ír elő a jogszabály?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratnia lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

Kit kell keresnem az általános iskolai beiratkozáskor?
A beiratkozás a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban Balázsi Lili Fanni iskolatitkárnál személyesen (+36 1 217 1337, balazsi.lili@patrona.hu) történik.

Mikor lesz a beiratkozás a Patrona Iskolaközpontban?
Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni.

 • 2024. április 18. (csütörtök), 8:00- 16:00h  
 • 2024. április 19. (péntek), 8:00- 16:00h

Mit vigyek magammal az ügyintézéshez?
A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító eredeti óvodai szakvéleményt
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a közös gyermekfelügyeleti jogról szóló szülői nyilatkozatot mindkét szülő által aláírva
 • a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az ezt igazoló okiratot (pl. gyermek-elhelyezési határozat)
 • külföldi állampolgárságú gyermek esetén a letelepedési, munkavállalási határozatot.

Ki hoz döntést gyermekem felvételével kapcsolatban?
A gyermek felvételéről az igazgató dönt. A családi beszélgetést követően valamennyi velünk kapcsolatban álló család számára már megküldtük a gyermek felvételéről szóló határozatokat. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Mi történik a beiratkozást követően?
A gyermekek osztályba sorolásáról – a beiratkozási mutatók alapján – az igazgató dönt. Az első szülői értekezleten lesz lehetőség az iskolai egyenruha megrendelésére, valamint az étkezési kedvezmények igénylésére. Az étkezési kedvezmény igényléséhez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát, a 3 vagy több gyerekes családok, illetve a tartós beteg gyermek esetén az erről szóló igazolást kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni.

Mikor lesz az első tanítási nap?
Terveink szerint 2024. szeptember 1-jén (vasárnap) lesz a Veni Sancte (tanévnyitó szentmise). Pontos időpontjáról és helyszínéről elektronikus levélben adunk majd tájékoztatást. A folyamatos (a nyár folyamán is) kapcsolattartás érdekében arra kérjük Önöket, szíveskedjenek a beiratkozáskor az email címeket leegyeztetni a titkárságon. 

Az első iskolai tanítási nap 2024. szeptember 2-án (hétfő) kezdődik. Diákjainknak 7:40-re kell megérkezni az iskolába. 

Miért a Patronába írassam a gyermekem?
Szerzetesi fenntartású katolikus iskolaként fontosnak tartjuk:

 • gyermekeink közös imádsággal, ráhangoló beszélgetéssel kezdjék és zárják iskolai napjukat,
 • vegyenek részt az iskola által szervezett lelki napokon, ünnepeken, szentmiséken, zarándoklatokon,
 • nyitott szívvel jöjjenek diákjaink családtagjai is közösségi programjainkra.

Azok jelentkezését várjuk, akik

 • örömmel veszik, hogy felfedeztető módszerekkel, élménypedagógiai eszközökkel, kooperatív technikák alkalmazásával dolgoznak pedagógusaink,
 • szívesen járatják gyermekeiket zeneiskolánkba, ahol megtapasztalhatják a tanulást segítő zene fejlesztő erejét, valamint az alapozó év elteltével 14 hangszer közül választhatnak,
 • fontosnak tartják, hogy gyermekük a magyar néphagyományokon keresztül megismerje gyökereit,
 • ha szeretnék, hogy gyermekük bekapcsolódna a tanítási időn kívül szervezett izgalmas szakkörök valamelyikébe, többek között bajvívó, sportkör, kiskukta, programozó, népi alkotóműhely és játszóház, olvasókör, sakk, nyelvi, süni…

Regisztrált tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink képességeinek minél hatékonyabb kibontakoztatására, ugyanakkor fejlesztő, felzárkóztató programokat is kínálunk.

 

Szeretettel várunk a Patrona általános iskolájába
Milyen állat a Patrona?