Bemutatkozás

„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.”

Iskolánk mindennapjainak lelkiségét és szakmaiságát a Boldogasszony Iskolanővérek nevelésről vallott elvei határozzák meg. "Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket - mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában. Mint Terézia anya, abban a meggyőződésben nevelünk, hogy "az ember megváltoztatásával megváltoztatható a világ; apostoli szolgálatunk éppen ezért megkívánja, hogy keresztény módon lássuk az ember hivatását és a világ rendeltetését." (SSND Konstitúció, 22)

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont általános iskolája római katolikus felekezeti és szerzetesi fenntartású iskola, amelynek azonban valamennyi intézményegysége ugyanabban hisz: azokból a gyerekekből lesznek gondolkodó, önmagukért és a környezetükért is felelős felnőttek, akik a keresztény értékrend mentén, komplex módon ismerik meg a világot és benne a saját helyüket. Akik kibontakoztatják a bennük nyugvó tehetséget, legyen az szellemi vagy fizikai talentum.

Mi segítünk ebben a kibontakoztatásban. Tanáraink személyközpontú módszerekkel, odafigyeléssel, türelemmel és végtelen szeretettel végzik szolgálatukat azért, hogy a világ is odafigyelőbb, türelmesebb és szeretetteljesebb legyen. Iskolánk elsősorban a katolikus családok szolgálatában áll, ugyanakkor nyitott mindenki előtt, aki a katolikus szellemiségű nevelést-oktatást elfogadja.

A katolikus iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség. A nevelés alapvető színtere a család.

Az iskola együttműködik a családdal, de annak pótolhatatlan szerepét és feladatát nem vállalhatja át. Ugyanakkor: az iskola törekszik felismerni a családi nevelés hiányosságait és mérsékelni annak hiányait. Nevelésünk célkitűzései: előhívni és növelni azt, ami a diákokban benne van, továbbadni az Istentől kapott látást (világkép, ismeret, meggyőződés). Abban a meggyőződésben nevelünk, hogy az ember megváltoztatásával megváltoztatható a világ. „Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.” 

A jó pedagógus személyes kapcsolatával nem magához láncolja a gyerekeket, a diákságot, hanem valamely értékre nyitja rá szemüket, távlatot ad nekik. Hozzásegíti a gyermeket az igazság, szépség, jóság teljességéhez, a szentség érzületéhez. Értékeink között kiemelt hely illeti meg a sajátosan keresztény és nemzeti értékeket. Szigorúan tiltott az evangéliumi értékekkel szemben álló, népünket-nemzetünket, de bármely népet sértő, méltóságát csorbító elméletet hirdetni vagy gyakorlatot folytatni. Iskolánkban a pedagógiai tevékenység minden fő - és részterülete rendkívüli sokoldalúságot és differenciáltságot mutat. Ez természetes velejárója annak, hogy növendékeink életkora 6-14 évig terjed. Munkánkat a képzés teljes időtartamán egységes koncepció vezeti. Tantárgyi rendszerünk kialakításakor törekszünk kielégíteni a NAT kívánalmait és a központi mérések követelményeit.

Nemcsak a múltból örökölt hagyományként, hanem a jövőben is tudatosan fenntartandó profilként tekintünk arra, hogy bár az Iskolaközpont általános iskolai része koedukált, a gimnáziumot a jövőben is leányiskolának tartsuk meg. Tudatos célkitűzés és átgondolt stratégia mentén vallott és őrzött érték ez számunkra, mert meggyőződésünk, hogy sajátos nőnevelésünkkel a társadalom egészének teszünk szolgálatot. Valljuk ugyanis, hogy a nőknek kiemelt hivatásuk van az ember-ember közti kommunikációban, s erre a feladatra kívánjuk felkészíteni tanulóinkat. Képessé akarjuk tenni rá őket, hogy a családi életben éppúgy a kölcsönös megértés kovászai legyenek, ahogy munkájukban, ahogy a népek közötti kapcsolatban is. Ebben a felkészülésben segíti őket az iskola fő prioritásának számító nyelvoktatása, a Rend és az Egyház nemzetköziségével párhuzamosan felnövesztett nemzetközi kapcsolatrendszerünk és a határokon átívelő megannyi iskolai program.

Mindezen túl a katolikus iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy tanítványaink szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres hitoktatásban. Iskolánkban elsősorban katolikus hitoktatás folyik heti két órában. Igény esetén biztosítjuk a református hitoktatást is. A tanulók és szüleik az iskolai beiratkozással egyidejűleg a hittan tantárgy tanulását és a vallási nevelés tanórán kívüli formáit is vállalják. 

Nevelési-oktatási programunk szerves részét képezik a szentmisék és egyéb templomi szertartások, közösségi ima, a szentségi élet gyakorlása.