6. c osztálymise Nagy Szent Gergely szerzetespápa és egyháztanító ünnepén

Térj meg, keresztény, hagyd el vétkedet,
jöjj, és sirasd meg hűtlenségedet!
Húsvét közeleg, készítsd föl szívedet!

Március 13-án osztálymise keretében emlékeztünk a középkor egyik legnagyobb hatású egyházi vezetőjére, a nép pápájára, akinek uralkodása alatt a népvándorlás zavarai közepette is megerősödött a keresztény vallás. Nagy Szent Gergely munkásságában kiemelkedő szerepet kapott a szerzetesi élet népszerűsítése és a kolostorépítés. Felismerte, hogy elsősorban a kolostorokban élő szerzetesek segíthetik az akkori pogány világ megtérítését és civilizálását. Munkásságával megreformálta az egyház felépítését. A pápaságot az Egyház szolgálatának tekintette. Így nevezte magát: „Isten szolgáinak szolgája”.

A középkorban szerzetespápaként több tehetős embert is megpróbált rábeszélni arra, hogy alapítson kolostort, vagy támogassa a szerzetesek tevékenységét. Az apátoknak pedig leveliben adott tanítást a helyes kolostori életről, a szilárd alapok megteremtéséről és a szegénységről. Gergely legmeghatározóbb döntése a rendek és az egyházmegye kapcsolatáról szólt. Ő alapozta meg azt a későbbi gyakorlatot, amely szerint a jelentősebb kolostorok közvetlenül a pápa irányítása alá kerültek. Magyarországon ez Pannonhalmát érintette.

Isten szolgáinak szolgája az utolsó római és az első középkori pápa volt, aki példamutatásával az Egyházban a „Nagy” megtisztelő jelzőt is megkapta. A szerzetes közösségben elmélyülten tanulmányozta a Szentírást, hosszan elmélkedett és szigorú aszkézisben élt. 590. szeptember 3-án szentelték püspökké.

Nagy Szent Gergely életútja, példája, fáradhatatlan munkája arra tanít bennünket, hogy szelíden, jóságosan kell élnünk, és barátságosan kell viselkednünk minden emberrel. A szentmise keretében ahhoz kértük a kegyelmet, hogy az esetleges keménységünk el ne űzze embertársainkat, hanem elfogadják tőlünk a meghívást az evangélium szépséges hitére. Meglássuk más emberekben is az Úr Jézust. Nagy Szent Gergely szerzetespápa ma is köztünk jár, története a 21. századnak is szól.

Nagy Szent Gergely ünnepén a 6.c osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Kérünk Urunk, hogy a világ minden pontján háború nélkül, békében, egymás iránti szeretetben éljen minden ember! Hallgass meg urunk!
  • Kérünk Urunk, adj meg mindent a rászorulóknak, amire igazán szükségük van! Az éhezőknek adj táplálékot, a szomorúaknak örömöt! Hallgass meg Urunk!
  • Add Istenünk, hogy a bűnösök bánják meg bűneiket, képesek legyenek bocsánatot kérni, kérünk, tégy képessé bennünket megbocsátani, és add, hogy a hitetlenek szívében szülessen meg a Benned való hit! Hallgass meg urunk!
  • Add Urunk, hogy az iskola vezetősége és a tanáraink egészségesen és vidáman végezzék munkájukat! Hallgass meg Urunk!
  • Add Uram, hogy az osztályközösségünk be tudja fogadni tanításodat, képesek legyünk eszerint élni és viselkedni egymással Hallgass meg urunk!

Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod és szeretettel kormányozod. Nagy Szent Gergely pápa közbenjárására add meg a bölcsesség Lelkét azoknak, akikre Egyházadban a vezetés gondját bíztad, hogy a szent nyáj gyarapodjék, és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Ámen.

Az osztály diáksága – a zeneiskola tanárainak hangszeres kísérete mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

Gilicze Zoltán

2024. március 13.