Keresztút

A keresztút misztériuma csak a szeretet látásában közelíthető meg. Mindaz, ami ott történt, a szeretet erejét és győzelmét hirdeti. Ezt a „mindennél magasztosabb utat”, a szeretetet kell megvalósítanunk nekünk is saját életünkben.

A megvalósítás folyamat, melyben állandóan fejlődni kell, míg el nem jutunk odáig, hogy mint érett gyümölcs, az Atya kezébe hulljunk.

Pál apostol szavai a Szeretethimnuszban ezzel az úttal ismertetnek meg: „Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.”

 • Az „IGE” azért lett emberré, hogy a mi nyelvünkön szólaltassa meg az egyetlen igazságot, Isten szeretetének igazságát. Uram! Elítéltetésed zsivaja tanítson meg minket a szeretet csöndes szavának bátor megvallására!
   
 • A szavak igazsága és ereje a tettekben mutatkozik meg. Jézus tanító munkájának hitelesítője a tett, hogy vállára veszi a keresztet, és minden lépésével eleven tanúja Isten szeretetének és igazságának. Ez az igazi prófétaság: tettekre váltani a szeretetet. Uram! A tett, amellyel magadhoz ölelted a keresztet, tanítson meg minket, hogy a bölcsesség, a titkok és tudományok ismeretet a szeretet tetteiben nemesedik valódi értékké!
   
 • Az igazi értékhez, a valódi jótetthez szeretetre van szükség. Jézus összeroskadása ezért érték, mert értünk, szeretetből valósult meg. Uram! Összeroskadásod tanítson meg minket, hogy a szeretet az az egyetlen erő, amely képes bukásainkból életre kelteni, fölemelni!
   
 • A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny. Uram! Mária türelme, jósága és nagylelkűsége, amellyel melletted áll, tanítson meg minket is mindennapi dolgainkban erre a nagylelkű, hiteles szeretetre!
   
 • A valódi szeretet magáért a jóért teszi a jót. Nincs benne semmi kérkedés vagy gőg. Nem szorul rá, hogy már itt a földön elnyerje jutalmát. Nem mindig lelkes és lángoló, de legalábbis egy idő után elkötelezett és rendíthetetlen lesz. Uram! Simon kényszerből született és valódi szeretetté nemesedett kereszthordozása tanítson meg minket is legyőzni magunkban a kérkedés és gőg lelket ölő mérgét!
   
 • Mindenkitől azt kívánja az isteni szeretet, amire képes. Uram! Veronika tapintatos szeretete által taníts meg minket arra, hogy ha vinni nem is tudjuk mások keresztjét, legyen bennünk figyelem és tapintat mások fájdalma iránt!
   
 • A szeretet haragra nem gerjed, a szeretet a rosszat föl nem rója. Uram! Második esésed alázata semmisítse meg lelkünkben a haragot, mely soha nem lehet az evangélium útja, és tanítson meg minket az irgalom mibenlétére!
   
 • A szeretet nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Uram! Te saját fájdalmad elfogadása közben beleéreztél mások érzéseibe. Taníts meg minket arra, hogy ne temetkezzünk bele saját magunk fájdalmába, hanem az igazság Igéjével tudjunk hatékony vigaszt nyújtani másoknak és magunknak!
   
 • A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz. Uram! Összetörtséged és erőtlenséged tanítson meg minket arra, hogy nem élhetjük meg másként emberségünket, csak ezzel a hitre épülő, teljesen csak rád hagyatkozó, mindent elfogadó szeretettel!
   
 • A szeretet mindent remél, mindent elvisel. Uram! Mezítelenséged és mindentől való megfosztottságod szemlélése által taníts meg minket arra, hogy akarjunk és merjünk készülni erre a mi életünkben is egyszer megvalósuló kiszolgáltatottságra, a remény tiszta hangjának megszólalásával!
   
 • A szeretet soha el nem múlik. Uram! Keresztre feszítettséged szemlélése tanítson meg minket a búzaszem titkára: ha nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad, ha elhal, bőséges termést hoz!
   
 • A prófétálás megszűnik. A nyelvek elhallgatnak. A tudomány elenyészik.
   
 • Tudásunk csak töredékes. Uram! Holttested mozdulatlansága a tudás töredékességét hirdeti. Add nekünk Mária töretlen hitét, és általa taníts meg minket arra, hogy ami most töredékes, a beteljesedés napjaiban véget ér!
   
 • Ma még csak tükörben, homályosan látunk. Ez életünk tapasztalata, ez húsvéti hitünk tartalma: Jézussal együtt végigjárjuk a szeretet e sajátos útját, mely minden töredékest képes odaadni Istennek, hogy megnyerje az elveszíthetetlent, a teljeset, a boldog örök életet. Uram! Sírod legyen a mi sírunk is, mely megtanít minket arra, a töredékest és homályost azért vetik el, hogy halálából megszülessék a szeretet teljessége!

 

Végigjárva a keresztutat, tanúi lehettünk a szeretet valódi mibenlétének.

Gilicze Zoltán

2022. április 04.