Május hava a Boldogságos Szűz Mária hónapja

Május van. A hónap első vasárnapján a földi édesanyák mellett a mindennapi zarándokútját járó Egyház teljes hívő közössége, ezen belül intézményünk teljes közössége különösen is nagy tisztelettel fordul égi Édesanyánkhoz – iskolánk névadójához – a Szűzanyához. A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye ő, akit mindenütt tisztelet és szeretet övez.

A szentmiséken dicsérő énekekkel, fohászkodó loretoi litániával fordulunk Hozzá segítségért, akárcsak a kisgyermek az édesanyjához.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Égi édesanyánk, a Patrona Hungariae közbenjárását kérjük, hogy mindig a mennyei Atya akarata szerint alakítsuk életünket, és valóban megtegyük mindazt, amit Szent Fia mond nekünk. Segítsen bennünket, hogy a Szentlélek elárasszon kegyelmével és Isten országának megjelenítői legyünk ebben a világban.

Add, Uram, hogy mi, a Te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Megerősítjük magunkban, hogy egyedül Isten legszebb teremtményének megnyugtató oltalma nyújthat igazi oltalmat a számunkra.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején! Hanem oltalmazz minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk! Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak.

 

 

Erősítsen bennünket, hogy égi édesanyánk, a mi Patronánk óvó tekintettel néz le ránk.

Gilicze Zoltán

2021. május 03.