6. b osztálymise Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén

Február 21-én osztálymise keretében emlékeztünk Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepére, amely az apostolra alapított Egyház egységének kifejezése is egyben.

Szent Péter 42-ben Rómába ment, és megalapította a római püspökséget. 49-ben megjelent a jeruzsálemi apostoli zsinaton, majd csaknem egy évtizeden át Antiochia püspöke is volt. Az antiochiai székfoglalás emlékére emlékezünk évről évre ezen a napon. Péter apostol székfoglalását IV. Pál pápa emelte ünnepi rangra.

„Szeretteim! Akik közületek elöljárók, azokat mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem: legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját; viseljétek gondját ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint; ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb Pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” (1Pét 5,1–4)

Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén a 6. b osztály diáksága szolgálattal egybekötött osztálymisén vett részt, amely biztosította számukra Isten szeretetének közös megélését, közvetítését a péteri szolgálatot és az arra alapozott egység fontosságát. A szentmise előkészületeként a diákok a hittan órák keretében készültek az alkalomra.

A szentmisét Michele atya – a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc főplébánia kormányzója – tartotta, szolgálattevői pedig az osztály tanulói voltak.

Könyörgéseink:

  • Áldd meg, Urunk, Ferenc pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága legyen bennük! Kérünk téged, hallgass meg minket!
  • Kérünk Urunk, hogy a nagyböjti szent negyven nap megújulására vezessen bennünket! Kérünk téged, hallgass meg minket!
  • Urunk, kérünk iskolánkért, hogy barátság és elfogadás uralkodjon közöttünk!
    Kérünk téged, hallgass meg minket!
  • Urunk, kérünk az osztályunkért, hogy tudjunk egymásnak is testvéri segítséget nyújtani! Kérünk téged, hallgass meg minket!
  • Urunk, kérünk téged a háborúban élő népekért, hogy megismerjék a te békédet! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

 

Az osztály diáksága – hangszeres kíséret mellett – énekekkel tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a szent liturgiát. Hálásan köszönjük a Zeneiskola és a nővérközösség tevékeny jelenlétét, a csodálatos zenei hátteret.

 

Gilicze Zoltán

2024. február 22.